Bahan Ajar

2016

Dr. Rika Kurnia R, S.Pd., M.Pd

ISBN : 9786026471031 

2018

Dr. Rika Kurnia R, S.Pd., M.Pd

ISBN: EC00201825844

2018

Dr. Rika Kurnia R, S.Pd., M.Pd

ISBN: 9786027629066

2019

Dr. Rika Kurnia R, S.Pd., M.Pd

ISBN : 9786025365058  

2020

Dr. Hj. Herlina., M.Pd.

Nomor HKI: 000190220

2020

Dr. Muhammad Akil Musi, S.Pd., M.Pd

ISBN: 978-623-218-503-6

2021

Dr. Muhammad Akil Musi, S.Pd., M.Pd

ISBN: 978-623-218-961-4

2021

Dr. Rusmayadi, S. Pd., M. Pd

ISBN: 978-623-966657-5-3

2022

Dr. Rusmayadi, S. Pd., M. Pd

ISBN : 978-623-26677-4-7

2022

Dr. Rika Kurnia R, S.Pd., M.Pd

ISBN : 9786237427278

2022

Dr. Rika Kurnia R, S.Pd., M.Pd

ISBN : 9786237427261

2022

Fitriani Dzulfadhilah, S.Psi., M.Psi, Psikolog

E-Modul Psikologi Pendidikan

2022

Sri Rika Amriani H, S.Pd, M.Pd

E-Modul Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini

2022

Angri Lismayani, S.Pd, M.Pd

E-Modul Perkembangan Sosial Emosional